Länkar

En av HNF:s huvuduppgifter är att vara opinionsbildare i frågor som berör natur- och vattenvårdsfrågor i och omkring Himmerfjärden.

Här nedan finner du intressanta länkar som har anknytning till HNF:s verksamhet.


==================================================================

2018-10-18: En intressant artikel om lyckad restaurering av en tidigare våtmark vid Kyrksjön i Grödinge. 


2021-01-16: Ny artikel i Grödinge Hembygdstidning om Kyrksjön.


2021-01-16: Intressant artikel från tidskriften Havsutsikt under rubriken

Gäddans hem(liga) beteende.


HNF är sedan 2018 medlem i Svealands Kustvattenvårdsförbund, en ideell förening som mäter och beskriver miljötillståndet längs hela svealandskusten,

   

Sjöfartsverkets projekt Landsortsfarleden har engagerat HNF och diskuterats vid ett flertal styrelsemöten.

Senaste nyhetsbrevet nr 13 från2019-11-27.

Syftet med projektet enligt Sjöfartsverkets egen formulering är "att genomföra en farledsutredning i syfte att öka kapacitet, tillgänglighet och säkerhet i farleden mellan Södertälje och Landsort. Dagens farled är smal och krokig med begränsningar i tillgänglighet och kapacitet samt är den bitvis olycksdrabbad."

Vid HNF:s möte 2016-11-16 beslöts att styrelsen tillskriver projektet med föreningens syn enligt följande:


  • Vi är principiellt emot att man tar in större fartyg i innerskärgården som Himmerfjärden.


  • Vi anser att man bör begränsa hastigheten vid Oaxen/Regarn.


  • Vi är emot att muddermassor dumpas i Himmerfjärden.Synpunkter från Naturskyddsföreningen i Botkyrka-Salem rörande MKB för inrättande av ny farled Landsort - Södertälje


Vid HNF:s årsmöte hade vi bjudit in Sjöfartsverket som skickade tre personer för att informera om projektet. Deras eget reportage från mötet hittar du här.För dig som vill fördjupa dig i hur vattnet mår i Himmerfjärden finns en databas VISS (VattenInformationsSystem Sverige) utvecklad av vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Havs och vattenmyndigheten.

Det krävs tid, engagemang och kunskap om man ska tillgodogöra sig allt, men ta gärna del av materialet.