Fållnäsviken - hopp om bättre vattenkvalitet


Fållnäsvikens vatten har en av Nynäshamns kommuns sämsta biologiska och kemiska status, vilket uppmärksammats av kommunen. HNF har deltagit i kommunens dialogmöte angående status, påverkanskällor och möjliga åtgärder.

Foto: Eva Thörnelöf

Nynäshamns kommun har påbörjat ett arbete med att få fram ett lokalt åtgärdsprogram för att förbättra Fållnäsvikens vattenmiljö. Större markägare, samfälligheter samt lokala föreningar i närområdet var inbjudna att delta i dialogmötet som hölls i början av september.


Vattnets biologiska status var huvudfokus, då det är mycket under de mål som finns för svenska vatten. Viktigast för att förbättra biologisk status tycks vara att sänka näringsinnehållet. Jordbruk, anduppfödning och hästgårdar nämndes som nuvarande större utsläppskällor. Historiskt kan tidigare reningsverk ha bidragit med nu inlagrad näring.


Under mötet framkom intressant information om miljön och hur den upplevs av de närboende. Bland annat visade det sig att det i viken finns mängder med små centimeterstora krabbor av den invasiva arten

Vitfingrad brackvattenskrabba (externlänk). Hittar du en sådan i våra vatten så ska den avlivas. Rapportera fynd till www.rappen.nu.


Lokala boende har också noterat att stora moln av damm lägger sig i vattnet vid lossning av flis i hamnen. Dammet sades kunna lägga sig som ett tätare skikt en bit ner i vattnet och då medföra att solstrålning hindras att nå den relativt grunda botten. Det kan bidra till förlust av vattenvegetation som kräver solljus.


Nästa steg för kommunen, efter dialogmötet, är att tillsammans med hjälp av extern expertis inom förbättring av vattenmiljö beskriva statusen och arbeta fram förslag till åtgärder.


Avslutningsvis framhöll kommunen att de tyvärr har så gott som inga lagstadgade möjligheter att kräva åtgärder i många fall, och då speciellt vad gäller jordbruk. Däremot kan det finnas ekonomiskt stöd att söka, vilket kan bidra till intresse att på egen hand eller i samverkan med andra lokala intressenter genomföra åtgärder som t.ex. anläggning av våtmarker och sedimenteringsdammar vid tillflöden.


Ett flertal lokalt boende visade mycket stort engagemang för Fållnäsvikens vatten. Några av dem, bland annat Stefan Gautschi, hade sedan en tid tillbaks arbetet med frågan på egen hand och beslutade vid mötet att starta en aktionsgrupp för saken. HNF har senare haft kontakt med Stefan och hoppas kunna hjälpas åt.


Från HNF deltog Lena Bristrand och Eva Thörnelöf.