Högre halter av PFAS har uppmätts kring tipphögen i Kagghamra. Botkyrka kommun har därför vidtagit åtgärder för uppsamling av lakvatten, vilket meddelats på kommunens webbsida per den 1 december 2021. Detta lakvatten har tidigare varit en källa till oro för många, speciellt nu när det periodvis regnat kraftigt.

Enligt besked på kommunens medborgarmöte den 11 oktober 2021, där HNF närvarade,  kommer det miljöskadliga avfallet i Kagghamra att transporteras bort så snart innertemperaturen har svalnat till hanterbar temperatur, vilket är 20 grader. Den stora branden i tipphögen startade 23 december 2020 och hade föregåtts av en mindre brand, som snabbt kunde släckas tidigare under hösten. Under oktober var det fortfarande 62 grader inuti högen. På mötet meddelades att kommunen räknar med att bortforslingen av soporna sker i början av 2022.

Att höga halter av PFAS nu uppmätts i läckagevatten förvånar nog ingen som tagit del av utredningsrapporten från Liljemarks, daterad 2021-04-01..

I rapporten påpekas att påverkan på mark och grundvatten ökar när massorna svalnar. Vatten i form av nederbörd börjar rinna igenom tippmassorna i stället för att avdunsta och kommer då att laka ur föroreningar, vilka hamnar i grundvatten, mark och ytligare vattendrag. Vidare föreslås i rapporten ett antal åtgärder för att förhindra att allvarligare miljöskada sker. Först nu, efter bevisad påverkan, då skada redan skett, tycks då kommunen vidta någon slags åtgärd för att motverka ytterligare spridning av gifter.

Tidigare, vid syn på platsen, konstaterade HNFs representant sprickor i den gamla bassäng som skulle samla upp lakvatten. Frågan är också vad som hänt med vattnet efter uppsamling, eller om dammen flödat över. Mätningar som beställts av Polisen, efter anmälan om miljöbrott, visar på kraftiga föroreningar av miljöskadliga ämnen i själva tippen. Kommunens mätningar av vatten i fjärden har dock inte påvisat någon påverkan tidigare. Frågan är nu hur det ser ut med vattenkvaliteten, efter ökad urlakning av högen.

Kagghamra hamn och tippen har inneburit återkommande ärenden för HNF sedan 1995. Att tippen är en miljörisk påtalades för Botkyrka kommun för ett flertal år sedan.  Till en början möttes föreningen endast av ointresse från kommens sida. I olika turer har sedan kommunen mot vite krävt bortforsling, vilket först förnekats av Länsstyrelsen. Senare sattes en tidsgräns på tre år. När HNF efter dessa tre år undrade varför högen fanns kvar, påstod kommunen att den gamla högen var borttransporterad och nu var det en ny hög, som också hade tre år på sig att försvinna. Inte förrän efter brandens start, under 2021, då allt till sist genom nyhetsrapportering uppmärksammats på riksnivå, har något avgörande skett i frågan. Kommunen och Länsstyrelsen anger under medborgarmötet den 11 november att det är brister i lagar, bland annat Miljöbalken och Brottsbalken, som orsak till att inga åtgärder angående sopberget har kunnat genomföras tidigare, samt att tillståndsgivningen inte omfattat det miljöfarliga avfall som nu finns där. Den nya frågan som kan ställas är varför kommunen inte vidtagit några åtgärder tidigare under året för att förhindra att högen nu via urlakning får läcka ut gifter i omgivningen..

Läckage av gifter i Kagghamratippen påvisat