Foto: Kjell Bristrand

Kalkbrottet kommer inte att få torrläggas och Nynäshamns kommun jobbar fortsatt vidare med att åstadkomma ett naturreservat i Stora Vika säger kommunekolog Hanna Lilja. 

Kalkbrottet har bytt ägare under året och kommunen har fortsatt att förhandla om marken med de nya ägarna under hösten. Oavsett vad som händer med frågan om att få till naturreservatet så kommer kalkbrottet inte att få torrläggas enligt dom i Mark- och Miljööverdomstolen (MöD) under 2018. 

Himmerfjärdens Naturvårdsförening (HNF) har sedan 1998 bevakat och agerat ett flertal tillfällen i frågor som rör kalkbrottet och industrianläggningarna i Stora Vikas hamn.  Kalkbrottet har bland annat tidigare använts som sopupplag med miljöskadligt avfall, vilket senare röjts bort. Olika slags miljöpåverkande hantering och produktion har också bedrivits eller tänkt bedrivas vid hamnen. 

Det senaste ärendet startade 2017 när dåvarande markägare ansökte om tillstånd för miljöfarlig verksamhet, samt att få torrlägga kalkbrottet. Vattnet var tänkt att pumpas ut i Fållnäsviken. Mark och havsbotten på platsen befaras kraftigt förorenad av tidigare reningsverk där, samt av tidigare industriverksamhet. Dessa föroreningar skulle då röras upp i vattnet i den grunda viken. Den unika miljön i kalkbrottet, med speciell kalksten, växtlighet och den sällsynta apollofjärilen, skulle då också hotas av torrläggningen.  

Mark-och Miljödomstolen (MD) gav under 2017 sin tillåtelse till markägaren att tömma kalkbrottet på vatten. Domen överklagades av Nynäshamns kommun och Naturskyddsföreningen.  HNF närvarade vid huvudförhandlingen. 

Mark- och Miljööverdomstolen (MöD) beslutar sedan under 2018 att kalkbrottet inte får torrläggas. Detta med stöd i att det råder markavvattningsförbud i hela länet samt att det rör all slags mark, inte enbart våtmark. I domen konstateras också ”att området kring kalkbrottet hyser mycket stora naturvärden med flera rödlistade och fridlysta arter av växter och djur”. Domen överklagas av markägaren, men nästa instans beslutade att inte ta upp överklagan