Stora Vika Hamn, samråd för utökad verksamhet och trafik

Stockholms Bulkhamn har planer på att utöka sin miljöfarliga verksamhet i Stora Vika hamn och kalkbrott. Verksamheten där medför redan nu, innan utökningen, en betydande negativ inverkan på Fållnäsviken, med damm, buller, plastskräp och införsel av främmande invasiva arter, som t.ex. vitfingrad brackvattenkrabba.


Avgränsningssamråd inför miljöutredning (MKB) sker nu under sommaren med berörda, t.ex. närboende. Synpunkter ska vara inne senast 23 Augusti.


I korta drag önskar Stockholms Bulkhamn att utöka sin verksamhet med bland annat cementhantering för Heidelberg Cement, samt inskeppning av byggavfall med högre riskklassning än förut, nu även inkluderande av kreosotbehandlat virke. Via Stora Vika importerar värmeverken bland annat rivningsavfall från Baltikum, Italien och några andra Europiska länder att elda som bränsle i verken. Det nya kreosotavfallet, med högre riskklass, ska flisas i kalkbrottet. Importerat flisat rivningsavfall mellanlagras redan nu i Stora Vikas kalkbrott, dit det transporteras med lastbil från hamnen. Där ligger sedan fliset i ett antal öppna högar om många meters höjd. Fliset körs sedan på lastbil till värmekraftverken på Södertörn, bland annat till Vattenfalls anläggning i Jordbro.


Med den nya verksamheten med transport av cement kommer både fartygstrafik och biltrafik att öka. Den ökade fartygstrafiken riskerar att ytterligare försämra livsmiljön för växter och fisk i den mycket grunda och smala Fållnäsviken, genom bland annat att den sliter på botten, grumlar vattnet och bullrar.


Enligt kungörelse om samrådet, som endast kommer att vara  skriftligt, skall samrådsunderlag finnas på Stockholm Bulkhamns webbsida:Samrådsunderlag - Stockholms Bulkhamn AB, eller kan beställas från elin.waara@structor.se.


Levande Fållnäsvik levandefallnasvik.se har kopior på de samrådshandlingar som fanns tillgängliga på Bulkhamnens webbsida den 7/7. Facebook-gruppen Levande Fållnäsvik | Facebook kan ev. användas för att diskutera miljöriskerna med hamnens verksamhet.


Ytterligare handlingar i förarbeten hos Länsstyrelsen, ärende 551-7061-2023, bland annat information från Bulkhamnens samråd med SMOHF och Länsstyrelsen och de synpunkter de har haft så här långt. Beställ via epost:stockholm@lansstyrelsen.se.


HNF kommer att lämna synpunkter i samrådet. Hör gärna av dig till ordförande Lena Bristrand, e-post:kontakt@himmerfjarden.se om du undrar över något, eller vill framföra synpunkter på det som har med vattenmiljön att göra och som du tror är bra att få med i HNFs skrivelse om vad vi vill ha utrett i MKB.


/Lena Bristrand