Besök hos SYVAB, Himmerfjärdens reningsverk under ombyggnad, 28/8 2023

Foto: Sara Söhr

Himmerfjärden reningsverk i bakgrunden samt deltagande ledamöter ur styrelsen, från vänster Gisela Liljeqvist, Elisabeth Karlsson, Eva Thörnelöf, Lena Bristrand och Stefan Gautschi.

Den 28e augusti var HNFs styrelse på besök vid Himmerfjärdens reningsverk (SYVAB).

Vi togs emot av VD Sara Söhr som berättade om den pågående ombyggnaden för införande av bland annat membranrening, samt om kommande reningskrav. Tyvärr var det inte möjligt att komma in i reningsverket eftersom byggarbeten pågår. Nästa år, 2024, är det 50 år sedan verket togs i drift och det planeras jubileum med en öppen dag för allmänheten, då att finnas möjlighet att på nära håll ta en titt på reningsanläggningen.

Ett nyhetsblad som beskriver en hel del av vad som är på gång, och tips för att värna Östersjön, finns att läsa på SYVABs webbsida: Syvabs nya tidning är här!. Det går också att följa ombyggnadsprojektets framsteg i en byggdagbok.


HNFs vice ordförande Stefan Gautschi, ingenjör, och erfaren inom processer för avloppsrening, ställde ett flertal frågor om miljöpåverkan och den nya processen. Slutsatsen är att styrelsen med glädje kan konstatera att SYVAB nu tycks ligga i framkant av reningsteknik och kretsloppsanpassade, energisnåla lösningar. Så var det inte när HNF bildades för 55 år sedan och kämpade för bättre rening, samt bekostade också till en början mätningar för att kunna bevaka påverkan på vattnet i Himmerfärden. I nuläget är det andra orsaker, där främst jordbruket pekas ut, till att vattnet i Himmerfjärden inte ännu har en god ekologisk status i de mätningar som görs, se t.ex. VISS databas.


Noterat om SYVABs rening och reningskrav

Reningsverket byggs ut för en framtida belastning av 350`000 personekvivalenter (pe). Reningen ska ta bort organiskt material samt kväve och fosfor innan det går ut i Himmerfjärden. Nya skärpta krav från EUs vattendirektiv och från Baltic Sea Action plan (BSEAP) skall uppfyllas efter ombyggnaden,

- kväve max 6 mg P/l

- fosfor max 0.2 mg P/l (enligt Svealandskustens mätningar ligger fosforhalten i Himmerfjärden på 0.04 mg P/l)


Under ombyggnadsprocessen tillåts en något högre grad av föroreningar än tidigare, eftersom kapaciteten inte kan bibehållas när delar av processen görs om.


Sara hänvisar till att om utsläppskraven överskrids så begås ett miljöbrott och behandlas juridiskt som ett sådant.


SYVAB planerar en förändring av hur rening från kväve går till genom att införa en miljövänlig så kallad ”fördenitrifikation”. Det nya steget för kväverening innebär att det kol, vilket förekommer naturligt i avloppet, används till att få bakterier att omvandla nitratkväve till luftkväve, vilket sen bubblar ut i atmosfären. Det eliminerar nuvarande behov av att tillföra kol genom tillsats av etanol.


De membranfilter vilka nu sätts in ger ett vatten som är så rent att det kan återanvändas.


Flera testförsök för att få bort läkemedelsrester genom att använda aktivt kol är på gång.


En restprodukt vid reningen är slam. Ragn-Sells hämtar slammet och använder det till en biomullprodukt, avsedd för lantbruk. SYVAB ansvarar för att slammet uppfyller kraven för REVAQ-certifiering1, vilket bland annat innebär att halten av miljöfarliga ämnen som t.ex. tungmetall inte överskrider gränsvärdeskrav. 


1 REVAQ-certifiering(ur Wikipedia)

är ett certifieringssystem för återförandet av avloppslam till åkermark, och därmed recirkulering av de näringsämnen som finns i avloppsvattnet. Det är ett certifieringssystem för uppströmsarbete, hållbar återföring av växtnäring, och ett minskat flöde av farliga ämnen till reningsverk. REVAQ-certifieringen instiftades 2008 och drivs av branschorganisationen Svenskt Vatten.